services

การบริการและรักษา

ตรวจ ประเมิน รักษาโรคตาทุกชนิด

ตรวจวัดสายตา และแก้ไขสายตา

ตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยการถ่ายภาพตาดิจิตอล

ตรวจวัดความดันตา, ตรวจวัดความหนากระจกตา

การถ่ายภาพจอประสาทตาและขั้วประสาทตาแบบดิจิตอล

การวิเคราะห์ บันทึกภาพจอประสาทตา

การตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยการฉีดสี

การตรวจวัดลานสายตาและ วิเคราะห์ขั้วประสาทตา

การตรวจตาบอดสี

การใช้เลเซอร์ (Laser treatment) รักษา

การผ่าตัดรักษาโรคทางตา

ศัลยกรรมตกแต่งทางจักษุ